Wybierz jedną z zakładek

Licencje sportowe PZG i FIG
Procedura wnioskowania o licencje klubów, zawodników, trenerów i sędziów Polskiego Związku Gimnastycznego
Polski Związek Gimnastyczny nadaje licencje klubowe, zawodnicze, trenerskie i sędziowskie uprawniające do uczestnictwa w systemie sportu gimnastycznego w Polsce.

Do wnioskowania o poszczególne licencje należy spełnić następujące formalności.

Od 2018 roku wszystkie dokumenty podbite i podpisane należy ZESKANOWANE przesłać POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ na adres licencje@pzg.pl. Należy zwrócić uwagę na jakość przesyłanych dokumentów. Muszą być to kopie wyraźne i czytelne, żeby można było bez problemów odczytać wszystko co znajduje się na dokumencie. W przypadku niedostatecznej jakości kopii dokumentu, procedura zostanie wstrzymana, a klub będzie proszony o ponowne zeskanowanie i przesłanie dokumentu.

Oryginały dokumentów powinny być archiwizowane w klubie i w przypadku kontroli klub ma obowiązek je udostępnić.

Przypominamy, że w pierwszej kolejności należy otrzymać licencję klubową, czyli spełnić wszystkie formalności związane z przyznaniem licencji klubowej. Po przyznaniu licencji klubowej na danym rok można wnioskować o licencje zawodników, trenerów i sędziów.

Przedłużenia licencji zawodniczych, trenerskich, sędziowskich będą odbywać się tylko przez system elektroniczny.

Zgodnie z Uchwałą nr 22 Zarządu PZG z dnia 5.11.2017 r. - Wszystkie dokumenty licencyjne musza wpłynąć do biura PZG do dnia 28.02.2018 r.
Licencja klubowa
Kluby, aby otrzymać licencję klubową PZG na bieżący rok, a tym samym rejestrować swoich zawodników oraz przedłużać im licencję muszą przesłać elektronicznie do PZG następujące dokumenty:
 • Wniosek o przyznanie licencji klubowej
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego
 • Odpis statutu lub umowy spółki (jeżeli uległ zmianie)
 • Kartę informacyjną klubu
 • Potwierdzenie wpłaty składki za licencję klubową
 • Uzupełnienie danych w systemie elektronicznymLicencja zawodnicza
 • Wypełniony (z przyklejonym zdjęciem), podpisany oraz opieczętowany przez klub wniosek o przyznanie licencji zawodnika
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego
 • Pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego w przypadku osoby niepełnoletniej (zgoda jest częścią wniosku o przyznanie licencji zawodnika)
 • Potwierdzenie wpłaty za licencję (50 zł. przedłużenie, 60 zł – nowa)
 • Przy przedłużeniu licencji, zawodników umieszczamy na liście zbiorczej, (którą wypełnia klub) ze wskazaniem dyscypliny wiodącej
 • Wprowadzenie danych zawodników w system elektroniczny PZG


Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZG nr 19 z dnia 9.06.2017 wyrobienie licencji zawodniczej w trybie ekspresowym wynosi 100 zł.Licencja trenerska
 • Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie licencji trenera
 • Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji (ksero dyplomu trenera lub instruktora sportu)
 • Potwierdzenie wpłaty za licencję (50 zł. przedłużenie, 60 zł – nowa)
 • Przy przedłużeniu umieszczenie trenera na liście zbiorczej trenerów i sędziów, która wypełnia klub
 • Wprowadzenie w system elektroniczny PZGLicencja sędziowska
 • Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie licencji sędziego
 • Potwierdzenie wpłaty za licencję (50 zł. przedłużenie, 60 zł – nowa)
 • Przy przedłużeniu umieszczenie sędziego na liście zbiorczej trenerów i sędziów, która wypełnia klub


W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem licencji: Katarzyna Zabierowska licencje@pzg.pl tel. 570 990 303


Pliki do pobrania:
Wersje edytowalne: Pliki w formacie pdf.


Procedura wnioskowania o licencje Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej dla zawodniczek i zawodników Polskiego Związku Gimnastycznego

Procedura wnioskowania o licencję FIG- pierwszy raz
Zgodnie regulaminem technicznym Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, każda zawodniczka i zawodnik biorący udział w imprezach sportowych objętych kalendarzem FIG ma obowiązek posiadać licencję zawodnika FIG. System licencji obejmuje zarówno kategorię seniorów jak i juniorów. Przyznanie lub przedłużenie licencji FIG wiąże się ze spełnieniem wymogów formalnych i opłaceniem licencji. Opłatą obciążany jest klub do którego należy zawodnik (200 zł od zawodnika). Po dokonaniu płatności licencja ważna jest dwa lata. Procedura aplikacji o licencję FIG składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności należy przesłać wymagane dokumenty do PZG na adres email podany poniżej. Następnie- po akceptacji danych przez PZG i FIG zawodnik otrzymuje wniosek wygenerowany przez FIG, który należy sprawdzić, podpisać i odesłać tradycyjną pocztą na adres biura PZG.  
 
Etap I:
 
Na adres email licencje@pzg.pl należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz obowiązkowy kandydata
 • wypełnioną ankietę dodatkowa
 • skan paszportu w formacie jpg
 • kolorowe zdjęcie paszportowe (proporcje: 35 x 45, rozdzielczość: minimum 300dpi)
 • potwierdzenie wpłaty na konto PZG- 200 zł
Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (kontakt na dole strony). Proszę pamiętać o zachowaniu dużej rozdzielczości przesyłanych elektronicznie skanów zdjęć i paszportów. Przy braku odpowiedniej rozdzielczości i jakości zdjęcia wniosek o licencję może zostać odrzucony.  
 
Etap II:
 
Po dostarczeniu dokumentów następuje ich weryfikacja przez PZG, a następnie przez FIG. Po wstępnej weryfikacji zawodnicy otrzymają na podany w formularzu adres email wypełniony wniosek licencyjny, który należy sprawdzić, wydrukować, podpisać i wysłać tradycyjną pocztą na adres biura PZG. Uwaga: Dla osób niepełnoletnich wymagany jest dodatkowo podpis prawnego opiekuna. Przypominam również, że koszt licencji wynosi 200 zł, które należy wpłacić na konto Polskiego Związku Gimnastycznego. Bez wpłaty procedura przesłania pełnej dokumentacji do FIG zostanie wstrzymana. Licencja ważna jest dwa lata od momentu akceptacji pełnej dokumentacji przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną. Informacje o przyznanych licencjach oraz ich datę ważności należy sprawdzić samemu na stronie internetowej FIGu w dziale: Licencje FIG. W przypadku braku ważnej licencji w terminie jednego miesiąca od czasu wysłania podpisanego wniosku do PZG prosimy o kontakt. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że licencja FIG ważna jest tylko z paszportem, który został użyty w procesie ubiegania się o licencję. W przypadku zmiany dokumentu (z powodu utraty ważności, zgubienia itp) należy jak najszybciej uaktualnić dane, czyli przesłać do PZG skan nowego paszportu. Niedopełnienie tej procedury będzie skutkować utratą ważności licencji FIG i tym samym zawodnik może zostać nie dopuszczony do startu na zawodach międzynarodowych ujętych w kalendarzu FIG. W takim przypadku wszystkie koszty wyjazdu zawodnika w reprezentacji pokrywać będzie klub do którego należy zawodnik. Z uwagi zaostrzenie procedury kwalifikacji zdjęć do licencji FIG przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną prosimy o zwrócenie uwagi na jakość przesłanych zdjęć. Zdjęcie powinno spełniać podane niżej parametry:
 • musi być kolorowe
 • bez użycia filtrów, zamiany kolorów lub zamazań
 • musi zawierać zdjęcie głowy i ramion
 • pionowe, portretowe
 • zrobiona "na wprost"
 • bez kapelusza albo okularów
 • format jpg albo png
 • minimum 300 x 380 pikseli z rozdzielczością minimum 150 dpi
W przypadku problemów lub pytań proszę o bezpośredni kontakt: Katarzyna Zabierowska email: licencje@pzg.pl tel. 570 990 303


Procedura przedłużenia ważności licencji FIG
Ważność licencji FIG wynosi dwa lata. Obowiązek pilnowania daty ważności spoczywa na zawodniku. Można ją sprawdzić na stronach Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej pod adresem . O przedłużenie ważności licencji należy wnioskować najwcześniej 6 miesięcy przed datą ważności, a najpóźniej 2 miesiące przed datą wygaśnięcia licencji. Niedotrzymanie terminu przedłużenia licencji może wiązać się z brakiem ważności licencji, a tym samym wszystkimi konsekwencjami z ty związanymi. Procedura odnowienia o licencję FIG składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności należy przesłać wymagane dokumenty do PZG na adres email podany poniżej. Następnie- po akceptacji danych przez PZG i FIG zawodnik otrzymuje wniosek wygenerowany przez FIG, który należy sprawdzić, podpisać i odesłać tradycyjną pocztą na adres biura PZG.
Etap I:
Na adres email licencje@pzg.pl należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • skan aktualnego paszportu w formacie jpg(obowiązkowo)
 • potwierdzenie wpłaty na konto PZG- 200 zł (obowiązkowo)
Dodatkowo można przesłać do aktualizacji następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz obowiązkowy kandydata
 • wypełnioną ankietę dodatkowa
 • kolorowe zdjęcie paszportowe (proporcje: 35 x 45, rozdzielczość: minimum 300dpi)
Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (kontakt na dole strony). Proszę pamiętać o zachowaniu dużej rozdzielczości przesyłanych elektronicznie skanów zdjęć i paszportów. Przy braku odpowiedniej rozdzielczości i jakości zdjęcia nie zostanie ono zaktualizowane. Po dostarczeniu dokumentów następuje ich weryfikacja przez PZG, a następnie przez FIG. Po wstępnej weryfikacji zawodnicy otrzymają na podany w formularzu adres email wypełniony wniosek licencyjny, który należy sprawdzić, wydrukować, podpisać i wysłać tradycyjną pocztą na adres biura PZG. Uwaga: Dla osób niepełnoletnich wymagany jest dodatkowo podpis prawnego opiekuna. Przypominam również, że koszt odnowienia licencji wynosi 200 zł, które należy wpłacić na konto Polskiego Związku Gimnastycznego. Bez wpłaty procedura przesłania pełnej dokumentacji do FIG zostanie wstrzymana. Licencja ważna jest dwa lata od momentu akceptacji pełnej dokumentacji przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną. Przypominamy, że obowiązek pilnowania daty ważności licencji FIG spoczywa na zawodniku. W przypadku braku ważności licencji FIG, koszty wyjazdu zawodnika w reprezentacji pokrywać będzie klub do którego należy zawodnik.

W przypadku problemów lub pytań proszę o bezpośredni kontakt: Katarzyna Zabierowska email: licencje@pzg.pl tel. 570 990 303  Pliki do pobrania:

Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):