Zawody „Mała Olimpiada”
28 sierpnia 2019
World Challenge Cup 2019 – Cluj Napoka
5 września 2019

Instruktor sportu – Gimnastyka sportowa

Instruktor sportu – Gimnastyka sportowa
kurs ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu techniki wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, metodyki nauczania i asekuracji, przydatnych do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć z gimnastyki sportowej.

Kurs jest honorowany przez Polski Związek Gimnastyczny!

Krakowskie Centrum Kultury Fizycznej w porozumieniu z Polskim Związkiem Gimnastycznym organizuje część specjalistyczną kursu na Instruktora Sportu w Gimnastyce Sportowej.
Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu, absolwenci otrzymują uprawnienia Instruktora Sportu w Gimnastyce Sportowej honorowane przez Polski Związek Gimnastyczny-potwierdzone certyfikatem , co umożliwia pracę również w klubach Polskiego Związku Gimnastycznego i współzawodnictwie prowadzonym przez PZG.

Kursant powinien:
• posiadać co najmniej wykształcenie średnie (wymagane dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe),
• posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kursu,
• dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie instruktorskim (w dniu rozpoczęcia kursu),
• posiadać podstawową wiedzę z zakresu gimnastyki sportowej,
• posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka,
• przedstawić oświadczenie o niekaralności,
• posiadać dowód wpłaty całej kwoty za kurs przed jego rozpoczęciem (możliwość wpłaty w II dogodnych ratach).

Szczegóły kursu:
Część specjalistyczna
1. Wykłady, teoria i ćwiczenia praktyczne.
2. Praca własna kursanta i samokształcenie – obejmuje przyswojenie wskazanej literatury specjalistycznej.

Ramowy program kursu:
• Rys historyczny gimnastyki sportowej.
• Gry i zabawy ruchowe w gimnastyce sportowej.
• Nabór i selekcja w gimnastyce sportowej.
• Kształtowanie zdolności motorycznych.
• Metodyka nauczania ćwiczeń gimnastycznych.
• Ochrona i asekuracja.
• Zawody sportowe – sędziowanie.
• Zasady prowadzenia zajęć/treningów z gimnastyki sportowej.
Szczegółowy program kursu zostanie przedstawiony na pierwszych zajęciach.

Uprawnienia po kursie:
Kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu – specjalność Gimnastyka Sportowa, co jest równoznaczne z uprawnieniami zawodowymi do pracy zarobkowej zgodnie z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dodatkowo kursant otrzymuje (po okazaniu tzw. części ogólnej*) Certyfikat Instruktorski w języku angielskim ważny w UE oraz Certyfikat Polskiego Związku Gimnastycznego.
*z części ogólnej zwolnieni są studenci (od II roku studiów I stopnia) i absolwenci kierunków: I i II stopnia Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii i Turystyki oraz osoby posiadające już część ogólną (będące już instruktorami innych dyscyplin).

Osoby nie posiadające tzw. części ogólnej – możliwość odbycia kursu w czasie kursu instruktora Gimnastyki Sportowej lub wcześniej (w formie e-learning) – dodatkowa opłata 350 zł.
Dokumenty zostaną wystawione w 2-3 tyg. po zdanym egzaminie.
Legitymacja uprawnia do pracy w charakterze w/w instruktora i honorowana jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Cena kursu:
Część specjalistyczna 1250,00 PLN

Terminy zjazdów:
I) 28-29 wrzesień 2019 r. – godz. 13.00 do 20.00
II) 5-6 październik 2019 r. – godz. 13.00 do 20.00
III) 19-20 październik 2019 r. – godz. 13.00 do 20.00
Egzamin: 20 październik 2019 r.

Zgłoszenia na kurs
Należy dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktorgimnastyki@gmail.com  do dnia 20 września 2019  r. oraz dokonać przelewu zaliczki* w wysokości 200 zł w ramach potwierdzenia udziału w kursie lub przelać kwotę za kurs (możliwość wpłaty w II ratach) – w tytule wpisując:
„INSTRUKTOR GIMNASTYKI SPORTOWEJ miesiąc (np. czerwiec) Nazwisko i Imię”

Dane do przelewu:
Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta: 19 1050 1445 1000 0092 1608 1738
Nazwa odbiorcy: Krakowskie Centrum Kultury Fizycznej
Tytuł przelewu: Instruktor GIMNASTYKI SPORTOWEJ (np.maj), Nazwisko i Imię

Miejsce kursu:
Nowa Hala – sala gimnastyczna, TS WISŁA KRAKÓW, ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków

Prowadzący:
dr KRYSTYNA KAPIK-GRUCA
Doktor nauk o kulturze fizycznej, starszy wykładowca w Instytucie Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – w Zakładzie Gimnastyki i Tańca. Posiada uprawnienia sędziny związkowej oraz tytuł trenera klasy I w gimnastyce sportowej. Przez 13 lat uprawiała gimnastykę sportową, zdobywając klasę mistrzowską, wielokrotna medalistka Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski, reprezentantka Kadry Narodowej. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych Konferencji Naukowych.

mgr MARIOLA FRANDOFERT
Trener gimnastyki TS Wisła, sędzina zawodów gimnastycznych z ramienia Polskiego Związku Gimnastycznego. Od 1968r związana jest z gimnastyką sportową. Początkowo jako zawodniczka – do 1976r, a obecnie jako trener tej trudnej dyscypliny sportowej. Od 1982 – 1984 roku zdobywała pierwsze szlify trenerskie w sekcji gimnastycznej krakowskiej „Wisły”. Od 1996r jest członkiem Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Gimnastyki, a od 2005r również członkiem Komisji Metodyczno – Szkoleniowej.
oraz kierunkowi wykładowcy.

Komentarze są wyłączone.