Wyróżnienie Fair Play
5 czerwca 2017
Zgrupowanie Kadry Narodowej w Gimnastyce sportowej kobiet
18 czerwca 2017

Nabór na stanowisko Trenera Gimnastyki sportowej kobiet

Nabór na stanowisko Trenera Gimnastyki sportowej kobiet w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela – trenera gimnastyki sportowej kobiet.

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1) spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz 191);
2) posiada stopień minimum instruktora gimnastyki sportowej lub akrobatyki;
3) posiada minimum 3- letnie doświadczenie w pracy instruktorskiej/trenerskiej.

2. Wymagana dokumentacja:
1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) oryginały lub kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom potwierdzający kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie,3) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela,
4) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

3. Dokumentację należy złożyć lub przesłać na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza
ul. Jagiellończyka 32, 10 – 062 Olsztyn
e’mail: sms@bublewicz.pl

Komentarze są wyłączone.